Untitled Page
CEF je jedním z nejvýznamnějších dotačních zdrojů pro projektové aktivity související s rozvojem dopravní infrastruktury v souladu s cíli strategie Evropa 2020. Další z cílů CEF je stimulace k vytváření pracovních míst, protože Unie potřebuje moderní a vysoce výkonnou infrastrukturu, která přispěje k propojení a integraci Unie a všech jejích regionů v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky. Toto propojení by mělo pomoci zlepšit volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Transevropské sítě by měly usnadnit přeshraniční propojení, posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a přispět k dosažení konkurenceschopnějšího sociálně tržního hospodářství a k boji proti změně klimatu.

Projekty s účastí H-Comp Consulting

Nezávislý hodnotitel
CEF - Connecting Europe Facility